03-6128333​

מיזם לניהול מערכתי בהתייעלות אנרגטית וחיסכון בחשבון החשמל 

 


השירות שאנו מציעים:
 הכנת המכרז לקבלנים, ליווי ופיקוח:

חברת אגס תספק במהלך תקופת ההסכם את השירותים הבאים:

  כתיבת מכרז ייעודי והסכמים מול הקבלן הזוכה - הכנת אומדן עלויות כחלק ממסמכי המכרז שעתיד להתפרסם לצורך  
     מימוש הפרויקט, ריכוז מפרטים טכניים הנדסיים, הגדרת תנאי סף איכותיים לבחירת קבלן ותנאי סף טכניים לרכיבי המערכת,          כתיבת כתב כמויות.
  בדיקת ההצעות שהתקבלו במכרז- ובכלל זה, עמידתן בתנאי ההשתתפות במכרז, ריכוז הערות טכניות ואחרות
     מול מגישי ההצעות, עריכת השוואה בין ההצעות שהתקבלו, דירוגן והגשת חו"ד מקצועית לבחירת הזוכה/ים.

  גיבוש ההסכם המשפטי וחוזה התחזוקה מול הקבלן/נים הזוכים וכל הנספחים הנלווים לו.
  ניהול בפועל של הפרויקט ופיקוח ובקרה על יישומו בשטח.
  בקרת ההתנהלות של הקבלן הזוכה לאורך שלבי הפרויקט , עפ"י הסכם ההתקשרות.
  ניהול הליכי המכרז – סיור מציעים, מענה מקצועי לשאלות ההבהרה, סיוע וחו"ד לוועדת המכרזים.
  בקרה שוטפת על החיסכון לאורך חיי הפרויקט ועל העמידה ביעדי החיסכון שנקבעו.
  השתתפות בישיבות, בפגישות ובהתייעצויות בקשר לשירותים הניתנים על-ידה.

 
Your Company Slogan