03-6128333​

מיזם לניהול מערכתי בהתייעלות אנרגטית וחיסכון בחשבון החשמל 

 


השירות שאנו מציעים:
1. שירות ממונה אנרגיה:

על פי  תקנות מקורות אנרגיה (פיקוח על יעילות צריכת אנרגיה), חייב כל מפעל שצריכת האנרגיה השנתית שלו היא לפחות 300 טון שווה ערך נפט (טשע"נ) בדלקים אחרים או בחשמל, וכן כל תאגיד שהוקם בחוק או לפיו, למנות אחראי לקידום הצריכה היעילה של אנרגיה. על האחראי להיות בעל תעודת סיום קורס ממוני אנרגיה במוסד מאושר, או לעמוד בבחינה של ועדת מומחים.

תחומי האחריות של ממונה האנרגיה כוללים -  פעולה תקינה יעילה וחסכונית של מערכות הארגון, מניעת בזבוז אנרגיה, פיקוח על תפעול ותחזוקה המבטיחים נצילות מרבית של המתקנים והתהליכים, מדידת צריכה חודשית של חשמל וחומרי דלק, מדידת צריכת אנרגיה ליחידת מוצר או לפי בסיס כמותי אחר, התקנת מכשירי מדידה ובקרה ורישום סדיר של הנתונים הנמדדים, ביצוע ורישום בדיקות נצילות תקופתיות במתקני בעירה ובדיקות נוספות, ייזום פעולות למניעת ירידה בנצילות אנרגטית של המתקנים, המלצה על פעולות לשימור אנרגיה וקידום יישומן, הדרכה והשתלמויות עובדים והכנת הוראות מפורטות לשימור אנרגיה.

 

 

 

260 גרם מזו"ט = 1KW חשמל  

 

 

300 טון שווה ערך נפט = 1,153,846KW חשמל = כ- 500,000 ש"ח

 

 

 

 

2. דו"ח צריכת אנרגיה שנתית:

 

סעיף 4 לתקנות מקורות האנרגיה (פיקוח על  יעילות צריכת האנרגיה) קובע כי "מפעל צרכן" - כהגדרתו בתקנה - יגיש לממונה

 

במשרד האנרגיה והמים דוח על צריכת האנרגיה השנתית בתקופה שמ-1 בינואר עד 31 בדצמבר. הדוח יוגש בכל שנה עד

 

לתאריך 31 במרס של השנה העוקבת לתקופת הדיווח. חברת אגס תכין עבורכם את הדוח להגשה למשרד התשתיות.

 

 

 

260 גרם מזו"ט = 1KW חשמל

 

 

 

300 טון שווה ערך נפט = 1,153,846KW חשמל = כ- 500,000 ש"ח

 

 

  

 

3. סקרי אנרגיה:  

 

כללי:

 

על פי תקנות מקורות אנרגיה (ביצוע סקר לאיתור פוטנציאל לשימור אנרגיה), התשנ"ג – 1993, כל ארגון הצורך אנרגיה בכמות של מעל 2,000 טון שווה ערך נפט בשנה (חשמל ודלקים) מחויב בביצוע סקר אנרגיה אחת לחמש שנים. בכל ארגון, מוסד ומפעל קיים פוטנציאל גדול לחיסכון בחשמל ואנרגיה (דלק וגז) כפועל יוצא של מערכות ישנות, חוסר התאמה של המערכות והפעלה לא נכונה המביאים לידי בזבוז של חשמל ואנרגיה. לביצוע סקרי אנרגיה קיימת תכלית נוספת והיא, כלי חשוב והכרחי לפני שניגשים לביצוע פרויקט של חיסכון בחשמל ואנרגיה. הנתונים המתקבלים מביצוע סקרי האנרגיה משמשים כלי בידי מקבלי ההחלטות. באמצעות ממצאי הסקר ניתן לבחון אלו צרכני חשמל הנם בזבזניים וזוללי חשמל ואלו דרכים וטכנולוגיות כדאי וצריך ליישם בארגון על מנת לחסוך בחשמל. חלקו השני של סקר האנרגיה הוא הצגת הדרכים להתייעלות אנרגטית והחיסכון בחשבון החשמל, מהי ההשקעה הנדרשת,האמצעים לחיסכון, שיטות הניטור והמדידה, אחוזי החיסכון הצפויים, ההחזר על ההשקעה הצפויה (ROI) ודרכי היישום בשטח. 

 

סקר מאור רחובות:

 

יערך סקר מיפוי "מצב קיים" אשר יכלול את הפעילויות הבאות:  

 זיהוי וספירת מספר גופי התאורה ברמה פרטנית "עמוד-עמוד".  

 רישום סוג גוף התאורה והספק הנורה.  

 מיקום גוף התאורה ברמת קואורדינטות GPS.  

 רישום נתונים על המרכזיות.  

 מיקום המרכזיות ברמת קואורדינטות GPS.  

 גובה עמוד התאורה ומצבו והמרחק בין העמודים.  

 סוג הכביש הקיים ומס' הנתיבים.  

 הכנת קובץ למערכת GIS – למרכזיות ולעמודי התאורה ברמה פרטנית.  

 

סקר במבני הציבור:

 

יערך סקר מיפוי "מצב קיים" אשר יכלול את הפעילויות הבאות:  

 תיאור צרכני החשמל ואבחון התפלגות הצריכה לאיתור צרכנים בזבזני אנרגיה.  

 בדיקת חשבון החשמל לפי צרכנים.  

 חישוב כדאיות טכנו–כלכלית ליישום ההמלצות, הכולל זמן ההחזר על ההשקעה.  

 מדדים ליעילות צריכת החשמל.  

פתרונות מוצעים והערכת עלותם.  

 

סקר גגות להקמת מערכת סולארית: במסגרת הסדרת "מונה נטו" לייצור חשמל, סדר הפעולות העקרוני להקמת מתקן סולארי הוא פשוט וקצר:  

 

 סקר מקצועי לאיתור כל המבנים הרלוונטיים וביקור פיסי בכל אחד מהם.  

 בדיקת התכניות וההיתרים הנדרשים.  

 בחינת הספק המערכת המתאימה לצריכת החשמל של המבנה.  

 בחינת הצדק כלכלי להקמה.  

בחינת האפשרויות השונות לקבלת מימון במידת הצורך. 

 

בקשה לקבלת מענקים:  

 

 הכנת המסמכים הדרושים ע"י המשרדים השונים (התמ"ת, הגנת הסביבה, התשתיות) והגשתם.  

 מעקב רצוף מול הגורמים במשרד הרלוונטי ומענה על שאלותיהם.

 

ניתוח טכנו-כלכלי של הממצאים: על בסיס ממצאי הסקר, יוכן הדו"ח הטכנו-כלכלי אשר יכלול את הפרמטרים הבאים:  

 

 בחירת הטכנולוגיה המתאימה על סמך קריטריונים מקצועיים, איכותיים, עלויות ואחוז החיסכון.

 מדדים פיננסיים כגון היקף ההשקעה בפרויקט וזמן ההחזר עליה.     

 

ניתוח המודל הכדאי ביותר:  

 

 חלוקה מתוך החיסכון לאורך תקופת ההתקשרות (B.O.T)  

 עסקת רכישה.

 

 

 

  

4. סקר לאיתור פוטנציאל לשימור האנרגיה-סקר 5 שנתי:

 

 

על פי תקנות מקורות אנרגיה (ביצוע סקר לאיתור פוטנציאל לשימור אנרגיה), התשנ"ג – 1993, כל ארגון הצורך אנרגיה בכמות 

של מעל 2,000 טון שווה ערך נפט בשנה (חשמל ודלקים) מחויב בביצוע סקר אנרגיה אחת לחמש שנים

 

עדכון הסקר- בתום שנה מההגשה ובכל שנה ואילך, נדרש לעדכן את צריכת האנרגיה והאנרגיה הסגולית בסיכום שנתי

אנרגיה סגולית צריכת האנרגיה ליחידת מוצר או לגורם מאפיין למשל: צריכת חשמל לק"ג מוצר, צריכת סולר לכמות אנשים

 

 

לביצוע סקרי אנרגיה קיימת תכלית נוספת בכך שהם משמשים כלי חשוב והכרחי בפני מקבלי ההחלטות לפני שניגשים לביצוע

פרויקט של חיסכון בחשמל ואנרגיה. באמצעות ממצאי הסקר ניתן לבחון אלו צרכני חשמל הנם בזבזניים ואלו דרכים וטכנולוגיות כדאי וצריך ליישם בארגון על מנת לחסוך בחשמל.

חלקו השני של סקר האנרגיה הוא הצגת הדרכים להתייעלות אנרגטית והחיסכון בחשבון החשמל, מהי ההשקעה הנדרש 

האמצעים לחיסכון, שיטות הניטור והמדידה, אחוזי החיסכון הצפויים, ההחזר על ההשקעה הצפויה (ROI) ודרכי היישום בשטח

 

260 גרם מזו"ט =1KW חשמל

 

 

 

2000 טון שווה ערך  נפט = 7,692,307KW חשמל = כ- 3,000,000 ש"ח 

 

 

 

 

5. בקשה לקבלת מענקים:  

 

הכנת המסמכים הדרושים ע"י המשרדים השונים (התמ"ת, הגנת הסביבה, התשתיות) והגשתם.  מעקב רצוף מול הגורמים במשרד הרלוונטי ומענה על שאלותיהם.

 

 

בקשת המענקים תכלול:      

 

 חישוב עלות הפרויקט 

 חישוב גובה המענק המבוקש לפרויקטים 

 חישוב החיסכון המתקבל מכל אחד מהפרויקטים המוצעים 

 חישוב כלכליות הפרויקטים 

 

בנוסף, יבוצע מעקב רציף על התקדמות התהליך מול הגורם האחראי במשרד הרלוונטי.

 

 

 

 

6. הכנת המכרז לקבלנים, ליווי ופיקוח:


חברת אגס תספק במהלך תקופת ההסכם את השירותים הבאים:

  כתיבת מכרז ייעודי והסכמים מול הקבלן הזוכה - הכנת אומדן עלויות כחלק ממסמכי המכרז שעתיד להתפרסם לצורך
     מימוש הפרויקט, ריכוז מפרטים טכניים הנדסיים, הגדרת תנאי סף איכותיים לבחירת קבלן ותנאי סף טכניים לרכיבי המערכת,      כתיבת כתב כמויות.
  בדיקת ההצעות שהתקבלו במכרז- ובכלל זה, עמידתן בתנאי ההשתתפות במכרז, ריכוז הערות טכניות ואחרות
  מול מגישי ההצעות, עריכת השוואה בין ההצעות שהתקבלו, דירוגן והגשת חו"ד מקצועית לבחירת הזוכה/ים.
  גיבוש ההסכם המשפטי וחוזה התחזוקה מול הקבלן/נים הזוכים וכל הנספחים הנלווים לו.
  ניהול בפועל של הפרויקט ופיקוח ובקרה על יישומו בשטח.
  בקרת ההתנהלות של הקבלן הזוכה לאורך שלבי הפרויקט , עפ"י הסכם ההתקשרות.
  ניהול הליכי המכרז – סיור מציעים, מענה מקצועי לשאלות ההבהרה, סיוע וחו"ד לוועדת המכרזים.
  בקרה שוטפת על החיסכון לאורך חיי הפרויקט ועל העמידה ביעדי החיסכון שנקבעו.
  השתתפות בישיבות, בפגישות ובהתייעצויות בקשר לשירותים הניתנים על-ידה.

  

 

 

 

7. בקרת צריכה והוצאות חשמל

 

כאשר לארגון יש הוצאות גבוהות של חשבונות חשמל ו/או מים,  נושא המעקב הינו מהמציאות ודורש בקרה ע"י ייעוץ וליווי מקצוע 

צריכת החשמל בארגונים מחויבת בתעו"ז וברוב המקרים חשבונות החשמל אינם על פי ימי עבודה בפועל ולכן בדיקה מקיפה ונכונה שלהם אינה פשוטה. בנוסף, ארגונים מחויבים ע"י ספק המים שלהם (מקורות או הרשות המקומית) בתעריפים שיש לבדוק

את תוקפם.

 

לחברת אגס פאואר מערכת ממוחשבת לניהול שוטף של חשבונות החשמל, המערכת מבצעת:

 

 קליטה ניהול והצגה שוטפת של חשבונות החשמל.

 בדיקת חיובים בפועל ובדיקת נכונות של חשבונות מבוססי הערכה.

 נתונים מצטברים והשוואות בין שנים קודמות.

 איתור וטיפול בנתונים חריגים.

 בדיקה והמלצה באשר לתעריפים שעל פיהם מחויב הלקוח.

 טיפול בקבלת החזרים מחברת החשמל.

 איתור וריכוז המתקנים המחויבים בקנסות בשל מקדם הספק נמוך ומתן המלצות לביטול הקנסות.

 

 

על פי תקנות מקורות אנרגיה כל מפעל שהצריכה השנתית הכוללת שלו עולה על מיליון קוט"ש (כחצי מיליון ₪),

חייב להתקין מונה ולנטר את הצריכה של צרכני החשמל באופן פרטני.

 

תועלות מערכת הניטור:

 

המערכת מסייעת בבקרה לאורך כל תהליך ההתייעלות כמפורט:

 כלי אבחוני לזיהוי צרכני אנרגיה משמעותיים.

 זיהוי והתרעה על צריכה חריגה בארגון.

 יצירת רמת מודעות שוטפת, בשימוש במשאב האנרגיה, שהינה הכרחית עבור צמצום צריכת האנרגיה.

 מחוללת צמצום בצריכת האנרגיה רק כתוצאה מהיותה כלי פיקוח ובקרה.

 תומכת בתהליך הטמעת שינוי תרבות צריכת האנרגיה בארגון והפיכתה לאורח חיים שגרתי.

 תומכת בהחלטות ניהול אחראי של האנרגיה לאורך כל תהליך ההתייעלות האנרגטית, החל בשלב האבחון,ההטמעה,שימור         ושיפור החיסכון.

 שליטה על המאזן האנרגטי שבאחריות  הממונה על האנרגיה.

 קבלת מידע בזמן אמת על הנעשה במבנה מכל מקום בעולם.

 הצגה גרפית השוואתית להמחשת עלויות החשמל לכל עובד בארגון , תוך התאמה פרטנית לצורכי הלקוח.

 מדד למידת ההתייעלות.

 ניתוח כדאיות הפעילות בשעות היממה השונות על פי תעריפי האנרגיה.

  

 

דוגמא לבדיקת היתכנות כלכלית להחלפה ושדרוג של כ-2000 ג"ת מסוגים שונים לתאורת LED

(הדוגמא להמחשה בלבד)

​ 

 

​ 

 

 

 

 

 

 

 

Your Company Slogan