03-6128333​

מיזם לניהול מערכתי בהתייעלות אנרגטית וחיסכון בחשבון החשמל 

 


המודל העסקי המוצע:

מודל המיזם לחיסכון:

המודל באגס פאואר, מאפשר לבצע את הפרויקט המוצע  ללא כל עלות , אלא על בסיס הצלחה בלבד, כגון, "שיטת החיסכון המובטח" (Guaranteed Savings) או "שיטת ההשתתפות בחיסכון" (Shared Savings) או "שיטת עיגון המחיר" (Chauffage). התמורה לקבלן תתקבל מהחיסכון המוכח. התמורה לחברת אגס תתקבל מהקבלן הזוכה, כחלק מהשקעתו הכוללת.

  הפעילות מאגדת את כלל השירותים המקצועיים תחת קורת גג אחת ומעניקה לרשויות מענה וליווי מלא בכל שלבי הפרויקט,
     הכולל התייחסות לכלל ההיבטים המקצועיים, הנדסיים, כלכליים, משפטיים, סטטוטוריים, ניהוליים - מהשלב ההתחלתי ועד
     לביצוע הפרויקט בפועל.
  ניהול מקצה לקצה של המיזם, הכולל את ההיבטים המקצועיים, הנדסיים, כלכליים, המשפטיים והאדמיניסטרטיביים, לרבות         כתיבת מכרז ייעודי, אומדן עלויות, קביעת זוכים ושירותי ניהול, תיאום ופיקוח על הקבלנים לאורך ביצוע הפרויקט.

        

:אפשרויות המימון שלח פרויקטים להתייעלות אנרגטית הן 

 

חלוקה בחיסכון shared savings)B.O.T) - הזוכה יממן, יתכנן ויבצע על חשבונו ואחריותו את העבודות נשוא מכרז זה וכמפורט בהסכם זה ובכלל זה,  עלות התכנון, הביצוע והאחריות. התמורה תהיה אחוז משיעור החיסכון המתקבל ע"י פרוטוקול מדידה. במודל זה יציע המציע הצעה לחלוקת החיסכון שתתפרש על פני 8-12 שנים. תקופת האחריות תהיה מקבילה.

  

אשראי ספקים על פי החיסכון – במסגרת אופציה זו, הזוכה יממן עלות הפרויקט או חלקו לפי הצורך. התמורה לזוכה תתקבל בתקופת זמן השווה לתקופת ההחזר על ההשקעה. הזוכה יעניק שירותי אחריות מוצר ו/או עבודה, למשך תקופת ההחזר ולא יפחת מ-5 שנים     

התמורה בכל אחת מהאפשרויות הנ"ל יכולה לכלול גם אחריות מלאה לתפעול, תחזוקה ומתן שירות לכל הרכיבים והמערכות שיותקנו, כולל בין היתר פירוק והרכבה, למשך תקופת ההתקשרות וההתחייבות למתן השירותים – כל זאת במסגרת המכרז שיוכן.


  כלל ההשקעות התשתיתיות הנדרשות לטובת השגת החיסכון יהיו באחריות ובמימון מלא של הקבלן הנבחר. למעשה אין כל
     הוצאה כספית מצד הרשות.

  הסכם ההתקשרות ייפרס לאורך 10 שנים או יותר במודל של חברת Esco – מודל בו הרשות נהנית מחיסכון כספי משמעותי.    היקף החיסכון ואורך תקופת ההתקשרות ייקבעו במסגרת מכרז פומבי ליזמים.
  
הפעילות המוצעת הנה ללא עלות, אלא על "בסיס הצלחה" בלבד. המימון המלא להקמה, התפעול והאחזקה
מגיע מהקבלן הזוכה, המעביר חלק מן החיסכון לרשות. 
 

     

 

רכישה - הלקוח יממן את מלוא עלות ההתייעלות המוצעת ע"י הזוכה, והזוכה יקבל את כספו בתשלומים כפי שייקבע, בהתאם בין היתר להתקדמות ביצוע הפרויקט. במסגרת אופציה זו, הזוכה יעניק שירותי אחריות מוצר ו/או עבודה, למשך תקופה של 5-10 שנים 
בתמונה: כיצד נראה רחוב ששודרג במסגרת התייעלות אנרגטית 
 
 

 
Your Company Slogan